بیکاری سبب افزایش سرقت ها توسط عده از جوانان جوزجان شده است.

در این میان حیدر یکی از جوانان است که پس از فراگیری 16 سال تحصیل بالاخره به خیاطی رو آورد؛

، سرقت ها توسط عده از جوانان در شهر شبرغان شده است. در این میان رادیو حقیقت به روایت زنده گی  یکی از جوانان جوزجان که بنام حیدر پس از فراگیر شانزده سال تحصیلات به حرفه خیاطی را آورده است, پرداخته است. مسئولان امنیتی طالبان برای شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان می گویند که در میان افراد بازداشت شده به اتهام جرایم جنایی که بیشتر آن قضیه سرقت می باشد جوانان میباشند.

قاری حفیظ الله پهلوان قوماندان امنیه طالبان برای ولایت جوزجان می گوید که از میان 80 تن از افراد بازداشت شده که به اتهام سرقت بیشترین آنان را جوانان می باشد که در حال حاضر در زندان ولایت جوزجان بسر میبرند در همین حال باشنده گان شهر شبرغان روایت های مختلف از افزایش سرقت ها توسط از عده جوانان دارند.

عبدالرحیم یکی از باشنده گان روستای ناحیه چهارم شهر شبرغان می گوید حدودٌ بیست روز قبل دو تن از جوانان سوار بر موتر سایکل در فاصله 25 متری خانه من یکی از گوسفند های مرا سرقت کرده اند و من به چشم خود دیدم که هر دو سرقت کننده گان دو جوان بوده اند. او گفت, من این موضوع را با حوزه چهارم پولیس شریک ساختم که بالاخره او دو جوان که گوسفند مرا سرقت کرده بود اند بازداشت شده اند. از سوی دیگر لطیف یکی از باشنده گان ناحیه دوم شبرغان گفت, یک هفته قبل با سیکل من را دزدان در روز روشن از داخل خانه من سرقت کرده اند. لطیف افزود, با سیکل یگانه وسیله نقلیه من بود که با آن روزانه به دوکان میرفتم, جمعه گذشته که برای ادای نماز جمعه به مسجد رفته بودم دروازه حویلی ام از پیشم باز مانده بود, دزد با استفاده از این فرصت با سیکل مرا سرقت کرد.

در همین حال اسدالله جوزجانی یکی از فعال مدنی مدعی است که بیشترین جوانان به دل بیکاری و تنگدستی معتاد به مواد مخدر شده اند و در شهر و بازار شبرغان دیده میشود که تعداد از افراد معتاد به مواد مخدر افزایش یافته که تعداد زیاد آن را جوانان تشکیل میدهد و حکومت طالبان برای جلوگیری از افزایش افراد معتاد به مواد مخدر به جایی بازداشت باید فرصت های شغلی را فراهم نماید تا جوانان شبرغان مشغول کار شوند.

در این میان حیدر 29 ساله یکی از جوانان جوزجانی است که سه سال قبل از دانشکده اقتصاد مدرک فراغت را دست‌آورده است او مانند هزاران تن از سایر جوانان کشور بعد از فراگیری تحصیلات عالی از نبود کاروبار رنج میبرد اما او در مقابل بیکاری و مشکلات زنده گی مبارزه کار کرد و به شغل تازه رو آورده است. هرچند حیدر از حرفه تازه که مشغول است چندان رضایت ندارد اما برای پیشبرد روزگار زنده گی ادامه بدهد و ناگزیر است تا نفقه خانواده خود را فراهم نماید. حیدر سرانجام به دلیل نجات از فشارهای روانی از خانه بیرون شده حرف تازه را در این مدت آموخته است. وی بحیث کارگر روزمزد در یکی از دکان های شهر شبرغان مشغول خیاطی است و از این طریق نفقه خانواده چهار نفری خود را فراهم می نمایم.

حیدر در صحبت با رادیو حقیقت می‌گوید که “مدرک فراغت لیسانس خود را سه سال قبل به دست آوردم و در این مدت تلاش زیاد به خرج داده تا مطابق به مسلک خود وظیفه پیدا کنم اما ناامنی ها و شرایط بد افغانستان سبب شد که وظیفه پیدا کرده نتوانستم. او گفت” پسر کاکایم که از ایام کودکی حرفه خیاطی را آموخته بود برایم گفت در این کشور داشتن تحصیل زیاد بدرد نمیخورد بهتر است که به حرفه خیاطی مانند رو بیاورید در این حرفه نه شما بیکار می شود و هر گروه که در افغانستان حاکم باشد, در بازار کشور شغل خیاطی پابرجا می باشد”.